Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van alle inhoud, Producten en Diensten die beschikbaar zijn op de website newsarav.xyz  (de "Dienst"), beheerd door newsarav ("ons", "wij" of "onze").

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle hierin opgenomen algemene voorwaarden en alle andere bedrijfsregels en -beleid dat door ons wordt gepubliceerd en van tijd tot tijd kan worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Diensten gebruikt. Door een deel van onze Diensten te gebruiken of te benaderen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, mag u onze Diensten niet gebruiken of benaderen.

Intellectuele eigendom

De Overeenkomst draagt ​​geen intellectuele eigendom van Ons of van derden aan u over en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij newsarav en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij gebruik van de Diensten kunt u diensten, producten, software, inbeddingen of applicaties van derden gebruiken ("Diensten van Derden").

Als u Diensten van Derden gebruikt, begrijpt u dat:

Elk gebruik van een Dienst van een Derde is op eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens iemand voor websites of Diensten van Derden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Accounts

Waar het gebruik van een deel van onze Diensten een account vereist, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het veilig stellen van uw wachtwoord.

Toegevoegd in vertaling om specifieker te zijn voor "terms and conditions":

  • Wijzigingen: newsarav behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en zal gebruikers op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen.
  • Beëindiging: newsarav is gerechtigd uw toegang tot onze Diensten om welke reden dan ook, inclusief schending van deze voorwaarden, te beëindigen.
  • Vrijwaring: U stemt ermee in om newsarav en haar functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten schadeloos te stellen tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten.
  • Toepasselijk recht: Deze Overeenkomst en alle claims of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp ervan, worden beheerst door de wetten van [land of rechtsgebied inv

Let op: Deze vertaling is bedoeld als richtlijn. Het is altijd het beste om de juridische tekst te laten toetsen door een gekwalificeerde jurist.

Hier volgt de Nederlandse vertaling van de bovenstaande tekst, met extra aandacht voor juridische terminologie:

Veiligheid

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw account waarmee u toegang krijgt tot de Dienst. Het is verboden om uw inloggegevens te delen of deze onrechtmatig te gebruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of in geval u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die uit hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Onze Diensten worden geleverd op een "AS IS" (zoals het is) en "AS AVAILABLE" (zoals beschikbaar) basis. Foo Gan en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Foo Gan, noch haar leveranciers en licentiegevers, garanderen dat onze Diensten vrij zullen zijn van fouten of dat de toegang daartoe ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u op eigen risico inhoud of diensten downloadt van of anderszins verkrijgt via onze Diensten.

Rechtsgebied en toepasselijk recht

Tenzij toepasselijk recht anders bepaalt, wordt de Overeenkomst en elke toegang tot of gebruik van onze Diensten beheerst door de wetten van [land of rechtsgebied invullen].

De juiste locatie voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Diensten, zijn de staats- en federale rechtbanken in [locatie invullen].

Wijzigingen

Foo Gan behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen of te vervangen.

Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een bericht op onze website te plaatsen of door u een e-mail of andere communicatie te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. De kennisgeving zal een redelijke termijn aangeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Als u niet akkoord gaat met onze wijzigingen, dient u het gebruik van onze Diensten binnen de aangegeven opzegtermijn of zodra de wijzigingen van kracht worden, te staken.

Uw voortgezet gebruik van onze Diensten is onderworpen aan de nieuwe voorwaarden.

Let op: Hoewel deze vertaling juridisch getint is, wordt aangeraden om dergelijke teksten altijd te laten toetsen door een gekwalificeerde jurist.